ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP WWW . YBECASTELEYN . BE

Ondernemingsgegevens

Ybe Casteleyn
Meiklokjeslaan 18/2. 1150 Brussel, België

0031-646587986
BTW BE0881014079

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Ybe Casteleyn, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel, België, Meiklokjeslaan 18/2, BTW BE 0881014079 (hierna ‘Ybe Casteleyn’ biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten en diensten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ybe Casteleyn moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ybe Casteleyn aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ybe Casteleyn niet. Ybe Casteleyn is wat de juistheid en volledigheid van deaangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ybe Casteleyn is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, voor zover het producten betreft, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ybe Casteleyn. Ybe Casteleyn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Via de website www.ybecasteleyn.be kunnen online trainingen, supervisies en andere vergelijkbare online diensten worden aangekocht. Daarnaast wordt psycho-educatief lesmateriaal aangeboden.

De klant kan via de website www.ybecasteleyn.be een bestelling plaatsen voor deze diensten en/of producten en deze direct online betalen. De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • via kredietkaart
  • via bankkaart (Bancontact)
  • via I-deal
  • via bankoverschrijving

Ybe Casteleyn is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Na inschrijving en betaling van de onder artikel 4 van deze overeenkomst genoemde diensten krijgt de koper een bevestiging via email. Hij/zij wordt voor de online training, supervisie of vergelijkbare dienst als genoemd in artikel 4 van deze overeenkomst uitgenodigd via een elektronisch mediaplatform.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle landen. Voor België en Nederland zijn de leveringskosten op de website vermeld. Voor alle andere landen geldt dat door Ybe Casteleyn aanvullende informatie over de leveringskosten van producten wordt gegeven aan de koper.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ybe Casteleyn.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Ybe Casteleyn was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, het exclusieve eigendom van Ybe Casteleyn.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ybe Casteleyn te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht en annulering

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ybe Casteleyn.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na bestelling en betaling van de in artikel 4 van deze overeenkomst genoemde diensten en/of producten zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van bestelling en betaling van de klant van een in artikel 4 van deze overeenkomst genoemde dienst en/of product.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ybe Casteleyn, Meiklokjeslaan 18/2, 1150 Brussel, België; team@ybecasteleyn.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ybe Casteleyn heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ybe Casteleyn, Meiklokjeslaan 18/2, 1150 Brussel, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ybe Casteleyn zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept binnen de wettelijke termijn, zoals hier genoemd in artikel 7 van deze overeenkomst, zal Ybe Casteleyn alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten (in het geval van geleverde producten), aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Ybe Casteleyn op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten van de door de Klant op de website www.ybecasteleyn.be bestelde producten kan Ybe Casteleyn wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Ybe Casteleyn geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Ybe Casteleyn betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

  • De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd];

Bij annulering van de in deze overeenkomst in artikel 4 genoemde diensten, te weten: online trainingen, online supervisies en vergelijkbare online diensten, gelden, in aanvulling op het wettelijke herroepingsrecht, de volgende regels:

  • bij annulering van de hierboven genoemde diensten(na de 14 dagen termijn van het wettelijk herroepingsrecht) gerekend vanaf de 1e dag na de 14-daagse termijn van het wettelijke herroepingsrecht tot aan 30 kalenderdagen voorafgaande aan de 1e dag van de door de klant bestelde online training, – supervisie of vergelijkbare online dienst worden administratie- en verwerkingskosten in rekening gebracht bij de Klant van euro 50,– (zegge: vijftig euro).
  • bij annulering binnen 30 kalenderdagen voorafgaande aan de 1e dag van de door de Klant bestelde online training, – supervisie of vergelijkbare online dienst vindt geen terugbetaling plaats.

Artikel 8: Klantendienst

De klantendienst van Ybe Casteleyn is bereikbaar via e-mail op team@ybecasteleyn.be of per post op het volgende adres: Ybe Casteleyn, Meiklokjeslaan 18/2, 1150 Brussel, Belgié. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ybe Casteleyn beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Ybe Casteleyn zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ybe Casteleyn, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ybe Casteleyn, Meiklokjeslaan 18/2, 1150 Brussel, België gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Ybe Casteleyn, Meiklokjeslaan 18/2, 1150 Brussel, België.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ybe Casteleyn heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Ybe Casteleyn houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren op

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ybe Casteleyn om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ybe Casteleyn. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de aanbieder (Ybe Casteleyn) zijn bevoegd bij alle gerechtelijke geschillen.

=============================================================================

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen. ( u kunt de tekst kopiëren en invullen en vervolgens zenden aan het hieronder genoemde postadres of via email aan: team@ybecasteleyn.be

Aan Ybe Casteleyn, Meiklokjeslaan 18/2, 1150 Brussel, België :

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en)
Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.